องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180 ยินดีต้อนรับ      เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ประชาชนเข้าถึงบริการ ธรรมาภิบาลโปร่งใส 

 
 
แผนปฏิบัติการ 9 ด้าน ในการบริหารจัดการ ดังนี้
1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แหล่งน้ำ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบริโภคอย่างพอเพียงทุกฤดูกาลพัฒนาระบบทางน้ำ ขุดลอกคลองวางท่อระบายน้ำ กิจการประปา
1.2 ไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมให้ทั่วถึงทั้งด้านการเกษตรและแสงสว่างตามถนนสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรในเวลากลางคืน
1.3 ถนน ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาถนนให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ขยายถนนคอนกรีต โดยประสานงานจากหน่วยงานภาครัฐให้มีการสนับสนุนงบประมาณ

2. ด้านการศึกษา 
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาในตำบล เพื่อให้มีความพร้อมและทันสมัยด้านเทคโนโลยี
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมขแงเด็ก ก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียนต่อไป 
2.3 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษาด้านวิชาการและด้านทักษะให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับการเข้าสู่สมาชิกอาเซียน

3. ด้านการเมืองการปกครอง 
3.1 เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม ทั้งในระดับท้องที่ ท้องถิ่น ระดับประชาชนโดยทั่วไป โดยผ่านความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้านหรือระดับตำบลแล้วแต่กรณี
3.2 ส่งเสริมประชาชนเข้มแข็ง โดยการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมของประชาคมส่งเสริมการประชุมในการแก้ปัญหาพื้นฐานของประชาชน
3.3 ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ทำงานอย่างบูรณาการ ทั้งทางฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำกลุ่มต่างๆ
3.4 ส่งเสริมกิจกรรมเรียนรู้ทางการเมือง การปกครอง การบริหารงาน แก่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปตามโอกาสโดยสมควร

4. ด้านเศรษฐกิจ 
4.1 สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในตำบล
4.2 จัดการศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมความรู้แก่กลุ่มอาชีพ เสริมทักษะในการทำงานให้เข้มแข็ง
4.3 ประสานกับหน่วยงานอื่นในการเสริมสร้างความรู้ ให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพต่างๆ
4.4 จัดโครงการกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวที่ตกเกณฑ์ จปฐ. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และแก้ปัญหาความยากจนในระดับหนึ่ง
4.5 สำรวจผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้น้อย เพื่อขึ้นทะเบียนไว้และส่งให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหางานให้ตรงกับความต้องการของผุ้ว่างงานต่อไป
4.6 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำเกษตรกรรม ตามแนวทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และการเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตร ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนในการผลิต

5. ด้านสาธารณสุข
5.1 ร่วมมือกับสาธารณสุขประจำตำบล อสม. แต่ละหมู่บ้าน จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับ และส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีทุกคน ตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
5.2 เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาพร้อมป้องกันโรคต่างๆ ตามประกาศของทางราชการอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็ว
5.3 สนับสนุนงบประมาณตามโครงการด้านสาธารณสุข
5.4 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดทุกรูปแบบ
5.5 ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. หมู่บ้านอย่างทั่วถึง

6. ด้านการกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
6.1 จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านทุกปี พร้อมทั้งสันบสนุนการกีฬาของโนนปูนให้พัฒนาขึ้นในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลและระดับอำเภอ รวมถึงระดับประเทศ ทั้งอุปกรณ์การกีฬาและกิจกรรมอื่นๆ ในด้านของการกีฬา
6.2 ส่งเสริมการออกกำลังกายของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ โดยการจัดอุปกรณ์การกีฬาตามความต้องการของสภาพผู้เล่นและสภาพพื้นที่ของหมู่บ้าน
6.3 ร่วมกับประชาชนหมู่บ้าน จัดงานประเพณีต่างๆ หรือสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
6.4 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในพื้นที่ตำบล โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น
6.5 ส่งเสริมกิจกรรมสำคัญวันสำคัญทางศาสนาและกิจกรรมวันสำคัญทางราชการอย่างสม่ำเสมอ

7. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
7.1 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง
7.2 รณนรงค์กำจัดขยะและการบริหารจัดการจัดเก็บ การทิ้ง โดยร่วมกับประชาคมหมู่บ้านและสาธารณสุขประจำตำบล
7.3 สนับสนุนการรักษาความสะอาดถนน ทางเดินภายในหมู่บ้าน
7.4 สนับสนุนการปลูกต้นไม้ทุกหมู่บ้านเพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ ให้ประชาชนโดยทั่วไป
7.5 คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.6 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพลังงานระดับชุมชนและระดับครัวเรือน การรู้จักใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการใช้พลังงานทางเลือก
7.7 ส่งเสริมสนุบสนุนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งกิจกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมระดับตำบล

8. ด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
8.1 สำรวจผู้สูงอายุจัดทำบัญชี เพื่อจัดหางบประมาณในการช่วยเหลือ
8.2 สำรวจคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสเพื่อหางบประมาณ เพื่อช่วยเหลือ
8.3 จัดงบประมาณช่วยเหลือในกรณีเกิด อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
8.4 ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ

9. ด้านเรื่องอื่นๆ 
9.1 จัดกิจกรรมต่างๆ โครงการต่างๆ ที่อาจจัดขึ้นตามความประสงค์ของประชาคมโดยมุ่งเน้นโดยยึดผลที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก
9.2 จัดทำโครงการต่างๆ ที่เกิดตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล
9.3 จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ
9.4 พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร โดยเน้นการให้บริการ ความรวดเร็วถูกต้อง และโปร่งใส ตรวจสอบได้
9.5 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สถานที่ตั้งขององค์การบรีหารส่วนตำบลโนนปูน ให้ร่มรื่น สะอาด สวยงาม
9.6 การกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายที่กล่าวมา ได้วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมื่อง การศึกษา และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามกรอบนโยบายที่กำหนด และอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
9.7 เน้นการบริหารงานราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม สำนึกรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า


 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
facebook
คสช
aec
ศรีสะเกษ
MembersLogin
ท้องถิ่นจังหวัด
bangkokidea
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงมหาดไทย
สมาคมเทศบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ช่อง 9
ช่อง 7
ช่อง 5
ช่อง 3
กรมพัฒนาชุมชน
สำนักงาน ก.พ.
จัดซื้อ-จัดจ้าง
การมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น