องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180 ยินดีต้อนรับ      เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ประชาชนเข้าถึงบริการ ธรรมาภิบาลโปร่งใส 

 
 

ที่ตั้ง ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลโนนปูน

หมู่ที่ 1 ตําบลโนนปูน อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ของจังหวัดศรีสะเกษ  ระยะทาง 40 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอไพรบึง (ทางทิศเหนือห่างจากอําเภอไพรบึง) เป็นระยะทาง 19 กิโลเมตร

อาณาเขต
        ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตําบลหนองค้า  อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
        ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลดินแดง  อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
        ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตําบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

        พื้นที่ทั้งหมด 19.5 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ 
         จากพื้นที่ทั้งหมด 19.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 13,375 ไร่ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่เนินและที่ราบ ดินเป็นดินร่วนปนทราย ประชากรมีอาชีพเกษตรกรรม ทำให้มีปัญหาในช่วงหน้าแล้งเพราะดินไม่อุ้มน้ำ

ประชากร
        ประชากรในพื้นที่รับผิดชอบในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโนนปูน รวมทั้งสิ้น 4,259 คนแยกเป็น ชาย จํานวน 2,108 คน หญิง จํานวน 2,151 คน

 

ประชากร
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม
1 กันตรวจ 293 271 564
2 หนองระเยียว 128 137 265
3 ตาเจาเหนือ 378 386 764
4 โคน 159 162 321
5 แดง 234 260 494
6 ตะเคียน 111 115 226
7 หนองปิงปอง 177 179 356
8 ห้วยป่าม่วง 109 115 226
9 ตาเจาใต้ 272 296 568
10 หนองสำราญ 243 244 487

รวม  ชาย 2,104 คน      หญิง 2,165 คน      รวมทั้งสิ้น 4,269 คน

จำนวนครัวเรือน
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านจำนวน 10 หมู่บ้าน มีทั้งหมด 1,051 ครัวเรือน แยกเป็นหมู่บ้าน ดังนี้

จำนวนครัวเรือน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน หมายเหตุ
1 กันตรวจ 131  
2 หนองระเยียว 65  
3 ตาเจาเหนือ 176  
4 โคน 101  
5 แดง 152  
6 ตะเคียน 62  
7 หนองปิงปอง 78  
8 ห้วยป่าม่วง 46  
9 ตาเจาใต้ 138  
10 หนองสำราญ 102  

     รวม    1,051 ครัวเรือน  

เขตการปกครอง
 ตำบลโนนปูนแบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้

เขตการปกครอง
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ครอง ตำแหน่ง
1 กันตรวจ นายสุวรรณ  บุญมา ผู้ใหญ่บ้าน
2 หนองระเยียว นายสาคร  จันทร ผู้ใหญ่บ้าน
3 ตาเจาเหนือ นางเพ็ญศรี  จันทร์เพ็ง ผู้ใหญ่บ้าน
 
 
4 โคน นายฮา  ศรีพูล ผู้ใหญ่บ้าน
5 แดง นางสุรัตน์ ขันทอง ผู้ใหญ่บ้าน
6 ตะเคียน นายบุญทัน  สมธรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน
7 หนองปิงปอง นายสุทิศ บัวจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน
8 ห้วยป่าม่วง นายสมศักดิ์  บัวจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน
10 หนองสำราญ นายแผ่น  ทองบาง ผู้ใหญ่บ้าน

 องค์กรทางศาสนา
 วัด 4 แห่ง
 1. วัดกันตรวจหนองสำราญ หมู่ที่ 1,10
 2. วัดโคนแดง หมู่ที่ 4,5
 3. วัดบ้านหนองระเยียว หมู่ที่ 2
 4. วัดบ้านตาเจา หมู่ที่ 9

การบริการสาธารณะ
 - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 แห่ง
 - หอกระจายข่าว จำนวน 10 แห่ง
แหล่งน้ำ
 - ลำห้วย จำนวน 1 แห่ง
 - บึง,หนองและอื่น ๆ จำนวน 14 แห่ง
การไฟฟ้า
 เขตตำบลโนนปูน มีระบบไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

ระบบประปา
 ประชาชนในเขตตำบลโนนปูนได้รับบริการด้านการประปา จากประปาหมู่บ้าน ทั้งหมด  849 ครัวเรือน

การศึกษา
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน มีโรงเรียน 5 แห่ง
- ระดับประถมศึกษา 4 แห่ง
1. โรงเรียนบ้านตาเจา
2. โรงเรียนบ้านแดง
3. โรงเรียนบ้านหนองระเยียว
4. โรงเรียนบ้านกันตรวจ
-  ระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง
1. โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
- ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 1 แห่ง

สาธารณสุข
 โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านกันตรวจ
มวลชนจัดตั้ง
 - อสม. จำนวน 93 คน
 - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 96 คน

 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
facebook
คสช
aec
ศรีสะเกษ
MembersLogin
ท้องถิ่นจังหวัด
bangkokidea
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงมหาดไทย
สมาคมเทศบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ช่อง 9
ช่อง 7
ช่อง 5
ช่อง 3
กรมพัฒนาชุมชน
สำนักงาน ก.พ.
จัดซื้อ-จัดจ้าง
การมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น