องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180 ยินดีต้อนรับ      เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ประชาชนเข้าถึงบริการ ธรรมาภิบาลโปร่งใส 

 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
เรื่อง วันที่
จ้างเหมารถยนต์ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์เพื่อทำการ รับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนปูน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 มิ.ย 2022]
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้านตะเคียน หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 มิ.ย 2022]
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านกันตรวจ หมู่ที่ ๑ - บ้านโพธิ์กลาง (ตำบลกฤษณา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 มิ.ย 2022]
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำจุดเชื่อมทางน้ำภายในตำบลโนนปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [09 พ.ค 2022]
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน [03 พ.ค 2022]
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตภายในบ้านตาเจาใต้ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 ม.ย 2022]
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและสังคม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 ม.ย 2022]
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินสายทางบ้านโคน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [09 มี.ค 2022]
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านตาเจาเหนือ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [08 มี.ค 2022]
1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
facebook
คสช
aec
ศรีสะเกษ
MembersLogin
ท้องถิ่นจังหวัด
bangkokidea
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงมหาดไทย
สมาคมเทศบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ช่อง 9
ช่อง 7
ช่อง 5
ช่อง 3
กรมพัฒนาชุมชน
สำนักงาน ก.พ.
จัดซื้อ-จัดจ้าง
การมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น