องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180 ยินดีต้อนรับ      เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ประชาชนเข้าถึงบริการ ธรรมาภิบาลโปร่งใส 

 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
เรื่อง วันที่
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถน้ำอเนกประสงค์ ของ อบต.โนนปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ก.ค 2022]
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการฝึกอบรมการแปรรูปอาหารและถนอมอาหาร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ก.ค 2022]
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านตะเคียน หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 ก.ค 2022]
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านห้วยป่าม่วง หมู่ที่ ๘ จุดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 ก.ค 2022]
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านห้วยป่าม่วง หมู่ที่ ๘ จุดที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 ก.ค 2022]
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [09 มิ.ย 2022]
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านตาเจาเหนือ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [08 มิ.ย 2022]
จ้างโครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล. บ้านตาเจาใต้ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [06 มิ.ย 2022]
จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนปูน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02 มิ.ย 2022]
1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
facebook
คสช
aec
ศรีสะเกษ
MembersLogin
ท้องถิ่นจังหวัด
bangkokidea
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงมหาดไทย
สมาคมเทศบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ช่อง 9
ช่อง 7
ช่อง 5
ช่อง 3
กรมพัฒนาชุมชน
สำนักงาน ก.พ.
จัดซื้อ-จัดจ้าง
การมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น