องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180 ยินดีต้อนรับ      เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ประชาชนเข้าถึงบริการ ธรรมาภิบาลโปร่งใส 

 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
เรื่อง วันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนตพบลโนนปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ส.ค 2022]
ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [03 ส.ค 2022]
จ้างเหมารถยนต์ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์เพื่อทำการ รับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. โนนปูน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 ส.ค 2022]
จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. โนนปูน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 ส.ค 2022]
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านกันตรวจ หมู่ที่ ๑ เส้นที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [07 ก.ค 2022]
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [06 ก.ค 2022]
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านกันตรวจ หมู่ที่ ๑ เส้นที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [06 ก.ค 2022]
จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โดยปฏิบัติงานเกี่ยวงานธุรการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [06 ก.ค 2022]
จ้างเหมาดำเนินการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน จดมาตรวัดน้ำและดูแลระบบน้ำประปาเบื้องต้น ประปาหมู่บ้าน บ้านกันตรวจ หมู่ที่ ๑ บ้านตะเคียน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองระเยียว หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยป่าม่วง หมู่ที่ ๘ และบ้านแดง หมู่ที่ ๕ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ก.ค 2022]
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
facebook
คสช
aec
ศรีสะเกษ
MembersLogin
ท้องถิ่นจังหวัด
bangkokidea
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงมหาดไทย
สมาคมเทศบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ช่อง 9
ช่อง 7
ช่อง 5
ช่อง 3
กรมพัฒนาชุมชน
สำนักงาน ก.พ.
จัดซื้อ-จัดจ้าง
การมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น