องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180 ยินดีต้อนรับ      เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ประชาชนเข้าถึงบริการ ธรรมาภิบาลโปร่งใส 

 
 
คณะผู้บริหาร  |  สมาชิกสภา  |  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  |  กองคลัง  |  สำนักปลัด  |  กองช่าง  |  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  |  โครงสร้างส่วนราชการ  |  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
นายคำนวน ุบุญมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์.084 -0732578
นายอุนชา พานิช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์.098-1573437
่นางสาวสมเพียร จันทร์เพ็ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์.087 -4846104
นายฮง ประถมภาส
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์.081 -9556863
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
facebook
คสช
aec
ศรีสะเกษ
MembersLogin
ท้องถิ่นจังหวัด
bangkokidea
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงมหาดไทย
สมาคมเทศบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ช่อง 9
ช่อง 7
ช่อง 5
ช่อง 3
กรมพัฒนาชุมชน
สำนักงาน ก.พ.
จัดซื้อ-จัดจ้าง
การมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น