องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180 ยินดีต้อนรับ      เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ประชาชนเข้าถึงบริการ ธรรมาภิบาลโปร่งใส 

 
 
หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต โนนปูน ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต โนนปูน ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี เพื่อฆ่าเชื้อบริเวณบ้านพักอาศัยผู้ที่กักตัวครบกำหนดแล้ว มาตรการเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยของโนนปูนยังดำเนินการต่อเนื่อง ขอให้พี่น้องประชาชนรักษาสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ทำให้มีฝนตกและอากาศเย็น ถึง หนาวจัด

 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
facebook
คสช
aec
ศรีสะเกษ
MembersLogin
ท้องถิ่นจังหวัด
bangkokidea
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงมหาดไทย
สมาคมเทศบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ช่อง 9
ช่อง 7
ช่อง 5
ช่อง 3
กรมพัฒนาชุมชน
สำนักงาน ก.พ.
จัดซื้อ-จัดจ้าง
การมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น