องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180 ยินดีต้อนรับ      เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ประชาชนเข้าถึงบริการ ธรรมาภิบาลโปร่งใส 

 
 
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีราษฎรถมดินปิดกั้นทางน้ำ
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ อบต. โนนปูน นำโดยนายอนุชา พานิช รองนายก อบต. พร้อมทีมงาน ร่วมกับ นายฮา ศรีพูล ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 นางอรพิณ ตอนศรี ส. อบต. ม.4 ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีราษฎรถมดินปิดกั้นทางน้ำ...ได้การเจรจาหาแนวทางแก้ไขร่วมกับเจ้าของที่ดิน ได้ว่ากล่าวตักเตือนและให้ดำเนินการแก้ โดยให้ขยับแนวรั้วและขนย้ายดิน ให้อยุ้ในพื้นที่ดินตนเองตามโฉนด กำหนดดำเนินการให้เสร็จภายในเมษายน 2565
ในการนี้ อบต. โนนปูน ขอฝากประชาสัมพันธ์
ถึงเจ้าของที่ดินทุกท่าน ที่อยุ่ติดเขตทางสาธารณะหรือถนนหลวงท้องถิ่น หากจะดำเนินการถมดิน ก่อสร้างกำแพง จะต้องดำเนินการขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่อบต.โนนปูน ทุกครั้ง
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
facebook
คสช
aec
ศรีสะเกษ
MembersLogin
ท้องถิ่นจังหวัด
bangkokidea
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงมหาดไทย
สมาคมเทศบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ช่อง 9
ช่อง 7
ช่อง 5
ช่อง 3
กรมพัฒนาชุมชน
สำนักงาน ก.พ.
จัดซื้อ-จัดจ้าง
การมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น