องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180 ยินดีต้อนรับ      เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ประชาชนเข้าถึงบริการ ธรรมาภิบาลโปร่งใส 

 
 
อบต.โนนปูน ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นายคำนวน บุญมา นายก อบต.โนนปูน ,นายสมพงษ์ ปิตุภูมินุกรักษ์ ปลัด อบต.โนนปูน ร่วมกับผู้นำชุมชน และคณะกรรมการฯ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโนนปูน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโนนปูน
และอบต.โนนปูน ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส เพื่อมอบขวัญกำลังใจ ในการดำรงชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมครี้งนี้
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
facebook
คสช
aec
ศรีสะเกษ
MembersLogin
ท้องถิ่นจังหวัด
bangkokidea
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงมหาดไทย
สมาคมเทศบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ช่อง 9
ช่อง 7
ช่อง 5
ช่อง 3
กรมพัฒนาชุมชน
สำนักงาน ก.พ.
จัดซื้อ-จัดจ้าง
การมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น