องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180 ยินดีต้อนรับ      เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ประชาชนเข้าถึงบริการ ธรรมาภิบาลโปร่งใส 

 
 
อบต.โนนปูน ออกมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด

     อบต.โนนปูน ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส

     

ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีราษฎรถมดินปิดกั้นทางน้ำ

     

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต โนนปูน ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี

     

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๕

      

ประชุมปรึกษาหารือ เรื่องร้องเรียน เนื่องจากได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อน

       นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอไพรบึง พร้อมด้วย ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองสำราญ ตำบลโนนปูน ร่วมประชุมปรึกษาหารือ กรณีประชาชนร้องเรียนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  เนื่องจากได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อน

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
facebook
คสช
aec
ศรีสะเกษ
MembersLogin
ท้องถิ่นจังหวัด
bangkokidea
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงมหาดไทย
สมาคมเทศบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ช่อง 9
ช่อง 7
ช่อง 5
ช่อง 3
กรมพัฒนาชุมชน
สำนักงาน ก.พ.
จัดซื้อ-จัดจ้าง
การมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น