องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180 ยินดีต้อนรับ      เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ประชาชนเข้าถึงบริการ ธรรมาภิบาลโปร่งใส 

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ

     

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

     

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

     

ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซี ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)


ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านเตาเจาเหนือ หมู่ที่ ๓ - บ้านหนองสิม (เขตตำบลดินแดง)

      

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านตะเคียน หมู่ที่ ๖

      

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านตาเจาใต้ หมู่ที่ ๙ - เขตตำบลดินแดง

      

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแดง - บ้านบาก (บ้านห้วยป่าม่วง) รหัสสายทาง ศก.ถ.94-001

      

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสสายทาง ศก.ถ. 94-004 บ้านตาเจาเหนือ -เขตอำเภอขุขันธ์

      

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านแดง - บ้านบาก (บ้านห้วยป่าม่วง) หมู่ที่ ๕ - ๘) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๙๔-๐๐๑

      

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
facebook
คสช
aec
ศรีสะเกษ
MembersLogin
ท้องถิ่นจังหวัด
bangkokidea
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงมหาดไทย
สมาคมเทศบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ช่อง 9
ช่อง 7
ช่อง 5
ช่อง 3
กรมพัฒนาชุมชน
สำนักงาน ก.พ.
จัดซื้อ-จัดจ้าง
การมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น