องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180 ยินดีต้อนรับ      เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ประชาชนเข้าถึงบริการ ธรรมาภิบาลโปร่งใส 

 
 
ประกาศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕

     

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและกำหนดสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

     

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

     

ประกาศ การรับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน ประจำปี ๒๕๖๕

      

ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี งบประมาณ 2564

      

ประกาศผู้มีสิทธิสมัครับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบโนนปูนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน

      

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน

      

ประกาศ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      

ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่ีนที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๔

      

12 3 4 5 6 7 8
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
facebook
คสช
aec
ศรีสะเกษ
MembersLogin
ท้องถิ่นจังหวัด
bangkokidea
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงมหาดไทย
สมาคมเทศบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ช่อง 9
ช่อง 7
ช่อง 5
ช่อง 3
กรมพัฒนาชุมชน
สำนักงาน ก.พ.
จัดซื้อ-จัดจ้าง
การมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น