องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180 ยินดีต้อนรับ      เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ประชาชนเข้าถึงบริการ ธรรมาภิบาลโปร่งใส 

 
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

     

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาและการมาสายของพนักงานส่วนตำบล เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

     

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

     

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

     

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ (๑ มีนาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

      

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาและการมาสายของพนักงานส่วนตำบล เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

      

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาและการมาสายของพนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาการปรับค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

      

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

      

แผนพัฒนาบุคลากร

      

12 3
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
facebook
คสช
aec
ศรีสะเกษ
MembersLogin
ท้องถิ่นจังหวัด
bangkokidea
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงมหาดไทย
สมาคมเทศบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ช่อง 9
ช่อง 7
ช่อง 5
ช่อง 3
กรมพัฒนาชุมชน
สำนักงาน ก.พ.
จัดซื้อ-จัดจ้าง
การมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น