องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180 ยินดีต้อนรับ      เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ประชาชนเข้าถึงบริการ ธรรมาภิบาลโปร่งใส 

 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๕

     

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

     

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๕

      

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

      

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

      

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2564

      

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

      

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

      

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

      

12 3 4
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
facebook
คสช
aec
ศรีสะเกษ
MembersLogin
ท้องถิ่นจังหวัด
bangkokidea
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงมหาดไทย
สมาคมเทศบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ช่อง 9
ช่อง 7
ช่อง 5
ช่อง 3
กรมพัฒนาชุมชน
สำนักงาน ก.พ.
จัดซื้อ-จัดจ้าง
การมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น