องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน

ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180

คำอวยพร

saknarin thinsaphung

เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

2 ส.ค. 2565, 18:21
นางกชพร แสงพิศาล

\"ทรงพระเจริญ\" นางกชพร แสงพิศาล

3 ส.ค. 2565, 09:34
นางสาวจันสุดา จันโท

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2565, 09:58
นายวันใหม่ วรรณทอง

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

3 ส.ค. 2565, 10:23
จิรัชญา ศรีโปฎก

ทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2565, 10:28
นายนิมิตร ปู่กว๋าง

ทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2565, 11:06
นายสมดี ฐานะเชิดชูวงศ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2565, 11:07
นางบุศรา รอดแสวง

ทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2565, 11:43
สุพรรณี ปึงสุวรรณ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

3 ส.ค. 2565, 11:55
บุหรง ภัทรศิริพงษ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

3 ส.ค. 2565, 12:45
จ่าเอกบัญชา โคตรพันธ์

ขอทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2565, 14:14
นายจิระศักดิ์ สินเติม

ทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2565, 14:18
ภานุวัส ซิ้มสกุล

ทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2565, 14:26
นายวายุภัทร ราศรี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

3 ส.ค. 2565, 15:12
นางอังสนา อยู่เจริญ

ทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2565, 15:16
ดวงเด่น ลาสองชั้น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2565, 18:57
นายยุทธศิลป์ ยาทองไชย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

4 ส.ค. 2565, 09:20
นายสุระชาญ น้อยทรง

ทรงพระเจริญ

4 ส.ค. 2565, 09:24
วนิดา โกสูงเนิน

ทรงพระเจริญ

4 ส.ค. 2565, 10:15
รัตนา เรืองศรีมั่น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

4 ส.ค. 2565, 13:30
นางสาวณัฐมล อาทวิมล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

4 ส.ค. 2565, 14:30
สุภาภร ศรีสวัสดิ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

4 ส.ค. 2565, 14:35
วิกานต์ดา ศรีภูงา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

4 ส.ค. 2565, 14:52
ทิติยาพร โพธิกมล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

4 ส.ค. 2565, 15:28
นายชัยยงค์ พูลภูงา

ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงมีพระชนอายุยี่งยืนนาน

4 ส.ค. 2565, 15:35
วัชรี จิตสะอาด

ทรงพระเจริญ

5 ส.ค. 2565, 09:42
ว่าที่ ร.ต.ญ.สุทธิดา อาสาภูธร

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

5 ส.ค. 2565, 09:58
จ.ส.อ.สักขี ผ่านจังหาร

ทรงพระเจริญ

5 ส.ค. 2565, 10:39
นางวรรณภา ศิริรักษ์

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

5 ส.ค. 2565, 11:43
วิไล ลพศรี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

5 ส.ค. 2565, 14:40
นายพงศกร พลเดช และครอบครัว

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

5 ส.ค. 2565, 14:51
นางสาววัชรา หันจรัส

ขอพระทรงพระเจริญ

6 ส.ค. 2565, 14:26
นางณัฐศิกาณ วงศ์แข

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

7 ส.ค. 2565, 08:16
วรรณภา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนยาน

7 ส.ค. 2565, 13:50
นางอังคณา โพธิเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2565, 09:26
ธีรดา แก้วรักษ์

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

8 ส.ค. 2565, 09:52
นายศุภณัฐ แสนเครือ

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากอุปัทวันตรายใด ๆ ทั้งปวง สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบเท่ากัลปาวสาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

8 ส.ค. 2565, 10:19
กฤษณะ แสนพวง

ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2565, 10:22
นายครรชิต ไชยบุตร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2565, 12:35
นางสาวเมวรินทร์ รุ่งเรือง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน

8 ส.ค. 2565, 13:45
นางประภาพร พุกกำเหนิด

ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2565, 13:51
อนุวัฒน์ พุกกำเหนิด

ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2565, 13:53
สิริลักษณ์ ศลศิลป์ชัย

ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2565, 13:53
พรรษา ศรีสว่าง

ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2565, 13:53
นายจิรวัฒน์ เรืองปรัชญากุล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

8 ส.ค. 2565, 16:11
นางไพลิน ภูชำนิ

ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2565, 16:43
นายกฤติเดช โพธิสม

ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2565, 16:52
วนิดา โกสูงเนิน

ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2565, 20:47
ประยุทธ บุญทวี

ทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2565, 08:24
นายรณกฤต เสโนฤทธิ์

ทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2565, 08:48
รุ่งทิพย์ แผ่นกระโทก

ทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2565, 10:40
พ.จ.อ.วิสิทธิศักดิ์ สุทธิเภท

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2565, 11:03
นายวรพล แก้วพวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2565, 11:24
นายชัยรัตน์ สุรสรณ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2565, 11:33
ธนิตา กุลโสภา

ทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2565, 12:18
พัฒน์นรี ผ่องยิ่ง

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2565, 12:43
นางสาวนิ่มนวล นามบุตร

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

9 ส.ค. 2565, 13:08
กมลทิพย์ ผกามาศ

ทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2565, 13:25
นายนคร เคนกัญญา

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

9 ส.ค. 2565, 15:36
ทัพพ์พงษ์ เกื้อชาติ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

9 ส.ค. 2565, 19:45
พระทรงธรรม คนยืน

อติเรก วสฺสสตํ ชีวตุ. อติเรก วสฺสสตํ ชีวตุ. อติเรก วสฺสสตํ ชีวตุ. ทีฆายุกา โหตุ อโรคา โหตุ. ทีฆายุกา โหตุ อโรคา โหตุ. สุขิตา โหตุ ปรมราชมาตา สิทฺธิกิจฺจํ สิทฺธิกมฺมํ สิทฺธิลาโภ ยโส นิจฺจํ. ปรมราชมาตุยา ภวตุ สพฺพทา. ขอถวายพ

9 ส.ค. 2565, 23:05
ทองพิศ สายพล

ทรงพระเจริญ

10 ส.ค. 2565, 09:33
นางสาวจีรนันท์ หัตถกิจ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

10 ส.ค. 2565, 10:23
อนุรักษ์ บุญเรืองเศษ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

10 ส.ค. 2565, 11:50
น.ส.แก่นนคร ตรีเศียร

ทรงพระเจริญ

10 ส.ค. 2565, 11:57
สุวิมล นวลปักษี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

10 ส.ค. 2565, 13:55
นางสาวมยุรี พาพรม

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

10 ส.ค. 2565, 15:30
ศิริภัสสร ดวงคำ

ทรงพระเจริญ

10 ส.ค. 2565, 16:16